CTEK publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

CTEK har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2023 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på
https://ctekgroup.com/investerare/rapporter-presentationer/ . Den finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

CTEK har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta marcus.korsgren@ctek.com.

Denna information är sådan som CTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2024 klockan 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Marcus Korsgren, Global Director Strategy & Communication, marcus.korsgren@ctek.com