Valberedningen har till uppgift att före bolagstämman lägga fram förslag till styrelse och revisorer inklusive ersättning

Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

I enlighet med gällande instruktion för valberedningen i CTEK har de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti utsett följande personer att ingå i CTEKs valberedning inför årsstämman 2024:

Anders Mörck, ordförande, utsedd av Investmentbolaget AB Latour, Patricia Hedelius utsedd av AMF Tjänstepension och AMF Fonder, Thomas Wuolikainen utsedd av Fjärde AP-Fonden samt bolagets styrelseordförande Hans Stråberg som adjungerad.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Anders Mörck, E-post: Anders.Morck@latour.se eller via vanlig post till:

CTEK AB
Att: Valberedningen
Rostugnsvägen 3
776 70 Vikmanshyttan