Revisorn granskar årsredovisningen och Hålbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och gör en granskning av en av delårsrapporterna.

Revisorn granskar bolaget årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt bolagsordningen ska CTEK ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

KPMG AB valdes till revisor vid årsstämman 2023 för tiden fram till årsstämman 2024. KPMG AB har varit revisor i CTEK AB sedan 2023. Henrik Lind (född 1979) är huvudansvarig revisor. Henrik Lind är auktoriserad revisor och medlem i FAR (Svenska yrkesorganisationen för auktoriserade revisorer)

KPMG:s kontorsadress är Vasagatan 16, 101 27 Stockholm, Sverige