Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser beslutssystemen genom vilka ägarna direkt eller indirekt styr företaget.

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att CTEK drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrningen stödjer bolagets långsiktiga strategi och mål samt lägger grunden för en fortsatt lönsam och hållbar tillväxt. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och samtidigt upprätthålla förtroendet bland aktieägare och andra viktiga intressenter.

Regelverk

Bolagsstyrningen i bolaget grundar sig på svensk lag, huvudsakligen aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Som ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm måste bolaget också följa Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden gällande god marknadspraxis på den svenska värdepappersmarknaden.

Styrelsen

CTEKs styrelse består av nio ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för tiden till nästa bolagsstämma.

Läs mer

Bolagsstämma

Bolagsstämman är CTEKs högsta beslutande organ, där alla aktieägare har rätt att delta och utöva rösträtt

Läs mer

VD och ledande befattningshavare

VD ansvarar för CTEKs operativa styrning och dagliga verksamhet i enlighet med styrelsens instruktioner till VD.

Läs mer

Revisor

Revisorn granskar årsredovisningen och Hålbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och gör en granskning av en av delårsrapporterna.

Läs mer