Ersättningar

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

Arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2022

NamnGrundlön (MSEK)Rörlig lön (MSEK)Övriga förmåner (MSEK)Pensionskostnader (MSEK)Summa (MSEK)
Jon Lind, verkställande direktör*3,30,10,11,04,4
Övriga ledande befattningshavare**8,90,70,92,112,6
Summa12,20,81,03,117,0

*) Jon Lind har per den 10 januari 2023 inte längre någon anställning i CTEK och ersatts av Henrik Fagrenius som VD per 1 September 2023.
**) Övriga ledande befattningshavare består utöver den verkställande direktören, av 7 personer.

Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.