Ersättningar

Nuvarande anställningsavtal för verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

Beslut om nuvarande ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har fattats av styrelsen.

Arvoden till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare för räkenskapsåret 2021

NamnGrundlön (MSEK)Rörlig lön (MSEK)Övriga förmåner (MSEK)Pensionskostnader (MSEK)Summa (MSEK)
Jon Lind, verkställande direktör*3,12,70,20,96,9
Övriga ledande befattningshavare**8,94,40,92,616,7
Summa12,07,01,13,523,6

*) Jon Lind har under del av räkenskapsåret 2021 samt hela 2020 varit anställd i ett annat bolag i koncernen än moderbolaget.
**) Övriga ledande befattningshavare består av 6 personer fr o m 2021-10-01.

Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. För ledande befattningshavare bosatta i Sverige gäller för den anställde och arbetsgivaren en ömsesidig uppsägningstid om tre till sex månader.