Risker och riskhantering

En investering i CTEKs aktier medför olika risker. Ett antal faktorer påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet, direkt och indirekt.

CTEK har en strukturerad och koncernövergripande process för att identifiera, klassificera, hantera och övervaka ett antal strategiska, operativa, finansiella och externa risker.

De strategiska riskerna identifieras normalt i samband med riskdiskussioner kopplade till den strategiska planen och strategiska initiativ kopplade till densamma. De operativa riskerna uppstår i verksamheten och identifieras främst genom processgranskningar. Externa risker består av risker som ligger utanför koncernens direkta kontroll. Dessa risker innefattar ändringar i regler eller förändrade marknadsförhållanden.

Risker hänförliga till CTEK kan övergripande indelas enligt följande:

  • Risker relaterade till CTEKs verksamhet och bransch
  • Legala risker
  • Finansiella risker
  • Risker relaterade till aktierna och upptagande till handel på en reglerad marknad

För en detaljerad beskrivning av de risker som bedöms vara särskilt betydelsefulla för den framtida utvecklingen av bolaget, se CTEKs prospekt från september 2021 under fliken Börsnotering.