Företrädesemission

CTEK beslutar om en företrädesemission om cirka 350 miljoner kronor

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Styrelsen för CTEK AB (publ) (”CTEK” eller ”Bolaget”) har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma omkring den 3 mars 2023. Bolagets största aktieägare, Investment AB Latour (publ) (”Latour”), som äger 30,6 procent av utestående aktier i CTEK, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen motsvarande sin pro-rata-andel. Utöver teckningsåtaganden har Latour ingått garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare. Därtill har flera större institutionella aktieägare i CTEK, bland dem Fjärde AP Fonden (“AP4”), Skirner AB (“Skirner”), AMF Tjänstepension AB (“AMF”), Swedbank Robur Fonder AB (“Swedbank Robur”) och SEB Fonder (“SEB”), som tillsammans äger cirka 27 procent av utestående aktier i CTEK, också uttryckt sin avsikt att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro-rata-andelar av Företrädesemissionen. Sammanlagt äger Latour och dessa aktieägare cirka 58 procent av utestående aktier i CTEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att minska CTEKs skuldsättning, höja Bolagets räntetäckningsgrad och därmed säkerställa CTEKs finansiella flexibilitet för att fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin.

”Trots de kraftfulla besparingsåtgärderna vi har initierat har styrelse och ledning gjort bedömningen att vi behöver stärka upp vår balansräkning genom en nyemission för att öka vår finansiella flexibilitet och tillvarata en betydande potential – inte minst inom EVSE-området – utan att tappa tempo”, säger Ola Carlsson, tillförordnad VD och koncernchef.


Inbjudan till teckning av aktier i CTEK AB (publ)


Sammanfattning

  • Företrädesemissionen om cirka 350 miljoner kronor genomförs i syfte att minska CTEKs skuldsättning, höja Bolagets räntetäckningsgrad och därmed säkerställa CTEKs finansiella flexibilitet för att fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin.
  • Bolagets största aktieägare, Latour, har åtagit sig att teckna sin pro-rata-andel om 30,6 procent av det totala antalet aktier och röster i CTEK i Företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagandet har Latour ingått garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare.
  • Flera större institutionella aktieägare i CTEK har uttryckt sitt stöd för Företrädesmissionen varav AP4, Skirner, AMF, Swedbank Robur och SEB som tillsammans äger cirka 27 procent av utestående aktier i CTEK, har lämnat avsiktsförklaringar om att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro-rata-andelar av Företrädesemissionen.  Sammanlagt äger Latour och dessa aktieägare cirka 58 procent av utestående aktier i CTEK.
  • Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras omkring den 28 februari 2023. Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen vara den 8 mars 2023 och teckningsperioden att löpa från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.
  • Styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring den 3 mars 2023. Ett pressmeddelande kommer att offentliggöras separat.


Bakgrund och motiv

CTEK är en av de ledande globala leverantörerna av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter Bolaget proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare, inklusive Ferrari, Lamborghini och Porsche. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare.

CTEKs kreditfacilitet är bland annat föremål för finansiella kovenanter avseende skuldsättning och räntetäckningsgrad, vilka har påverkats negativt av försämringen av CTEKs finansiella resultat. I tillägg kan de omvärldsfaktorer som nämns ovan ytterligare försvåra för Bolaget att efterleva gränsvärdena som de finansiella kovenanterna föreskriver.

Marknadsläget är fortsatt osäkert i närtid, men Bolaget bedömer att marknaden på längre sikt kommer fortsätta att växa. Vissa av de kostnadsökningar som påverkat lönsamheten bedöms vara temporära och över tid bedömer CTEK att prissättningen av Bolagets produkter kan anpassas till kostnadsläget. I tillägg har CTEK kontinuerligt sett över sin kostnadsstruktur, och strävar löpande efter en mer effektiv produktionsprocess och organisation. För att minska CTEKs skuldsättning, höja Bolagets räntetäckningsgrad och därmed säkerställa CTEKs finansiella flexibilitet för att fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin, beslutade CTEKs styrelse den 8 februari 2023 att genomföra Företrädesemissionen om cirka 350 miljoner kronor, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma. Styrelsen bedömer att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för CTEKs aktuella rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. Denna bedömning har gjorts i ljuset av Bolagets aktuella affärs- och utvecklingsplan. Företrädesemissionen kommer att förstärka CTEKs balansräkning, sänka nettoskuldsättningen till nivåer under Bolagets finansiella mål och möjliggöra operativa investeringar.


Företrädesemissionen

För att minska CTEKs skuldsättning, höja Bolagets räntetäckningsgrad och därmed säkerställa CTEKs finansiella flexibilitet för att fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin har CTEKs styrelse beslutat att genomföra en Företrädesemission om cirka 350 miljoner kronor, under förutsättning att beslutet godkänns på extra bolagsstämma omkring den 3 mars 2023.

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, antalet nya aktier som emitteras och ökningen av aktiekapital förväntas offentliggöras omkring den 28 februari 2023.

I Företrädesemissionen har CTEKs befintliga aktieägare företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, vilken förväntas vara den 8 mars 2023. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till befintliga aktieägare och övriga investerare som har ansökt om att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningsperioden förväntas pågå från och med den 10 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.

Handel i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 10 mars 2023 till och med den 21 mars 2023. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm från och med den 10 mars 2023 till och med den 28 mars 2023.


Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas omkring den 3 mars 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat och publiceras på www.ctek.com.


Teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar om att teckna aktier och garantiåtaganden

Bolagets största aktieägare Latour, som kontrollerar 30,6 procent av det utestående aktiekapitalet och 30,6 procent av rösterna i CTEK, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därigenom teckna nya aktier motsvarande deras innehav i CTEK. Utöver teckningsåtaganden har Latour ingått garantiåtagande avseende resterande del av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen fullt täckt genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare. Därtill har flera större institutionella aktieägare i CTEK, bland dem AP4, Skirner, AMF, Swedbank Robur och SEB, som tillsammans äger cirka 27 procent av utestående aktier i CTEK, också uttryckt sin avsikt att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro-rata-andelar av Företrädesemissionen. Sammanlagt äger Latour och dessa aktieägare cirka 58 procent av utestående aktier i CTEK.


Prospekt inklusive preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Prospekt förväntas offentliggöras omkring den 8 mars 2023 och kommer innehålla fullständig information om Företrädesemissionen.

28 februari 2023Offentliggörande av de fullständiga villkoren
Omkring 3 mars 2023Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen
3 mars 2023Sista handelsdagen inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
8 mars 2023Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
8 mars 2023Offentliggörande av prospekt
10 mars 2023 – 21 mars 2023Handel i teckningsrätter
10 mars 2023 – 24 mars 2023Teckningsperiod
10 mars 2023 – 28 mars 2023Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
28 mars 2023Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen


Lock-up förbindelser

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att, med sedvanliga undantag, ingå ett lock-up-åtagande för framtida nyemissioner för en period om 180 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen. Ledamöter i Bolagets styrelse och Bolagets ledningsgrupp, kommer åta sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter genomförandet av Företrädesemissionen.


Styrelsen i CTEK AB (publ)


Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 klockan 07:15 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Email: ola.carlsson@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations
Tel: +46 708 24 40 88
Email: niklas.alm@ctek.com


Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter bolaget proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare.


VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.


Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.