Finansiella nyckeltal

NYCKELTAL KONCERNEN

Belopp i MSEK2024
jan-mar
2023
jan-mar
2023
jan-dec

LTM
Nettoomsättning200,8245,8884,2839,1
Organisk tillväxt (%)-18,7-2,7-11,4-12,3
Nettoomsättning EVSE34,895,9230,2169,1
Andelen EVSE av nettoomsättningen (%)17,339,026,133,2
Bruttomarginal (%)54,044,549,952,5
Justerad EBITDA32,221,5115,0125,6
Justerad EBITA19,47,459,171,0
Justerad EBITA marginal (%)9,73,06,78,5
Rörelseresultat (EBIT)7,6-8,6-230,4-214,2
Rörelsemarginal (%)3,8-3,5-26,1-25,5
Periodens resultat efter skatt0,6-17,6-256,9-238,7
Resultat per aktie efter utspädning (kr)0,01-0,35-3,95-3,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten45,136,4135,2143,9
Nettoskuld/Justerad EBITDA*2,2x 3,0x2,7x
*Rullande 12 mån

KVARTALSDATA – KONCERNEN

Belopp i MSEK2022
Q2
2022
Q3
2022
Q4
2023
Q1
2023
Q2
2023
Q3
2023
Q4
2024
Q1
Nettoomsättning234,7221,4257,3245,8198,9199,2240,3200,8
Nettoomsättning EVSE 64,159,076,695,760,735,438,334,8
Andelen EVSE av nettoomsättningen (%)28,626,729,838,930,617,816,017,3
Bruttomarginal (%)52,150,350,544,550,451,653,654,0
EBITA23,216,22,9-1,6-5,5-59,829,112,9
Justerad EBITA23,221,112,97,42,818,230,719,4
Justerad EBITA marginal (%)9,99,55,03,01,49,112,89,7
Rörelseresultat (EBIT)16,19,1-4,2-8,6-12,5-232,823,57,6
Rörelsemarginal (%)6,94,1-1,6-3,5-6,3-116,99,83,8
Periodens resultat efter skatt11,86,8-26,8-17,6-22,1-216,7-0,50,6
Resultat per aktie före utspädning (kr)0,240,14-0,54-0,35-0,32-3,10-0,010,01
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)49,750,050,050,270,070,070,070,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten-7,2-1,0-37,336,438,5-14,474,745,1
Nettoskuld/Justerad EBITDA4,2x4,5x5,4x3,0x3,4x3,7x2,7x2,2x

KVARTALSDATA – SEGMENTEN

Belopp i MSEK2022
Q2
2022
Q3
2022
Q4
2023
Q1
2023
Q2
2023
Q3
2023
Q4
2024
Q1
Nettoomsättning
Consumer141,0128,0146,8120,9106,3131,1172,5131,6
Professional83,593,1110,2125,092,267,967,269,1
 
Segmentsresultat
Consumer50,749,647,244,638,353,471,947,3
Professional-0,4-2,6-1,1-4,0-5,8-8,2-9,6-3,2
 
Segmentsmarginal
Consumer (%)35,938,832,136,936,140,741,735,9
Professional (%)-0,4-2,8-1,0-3,2-6,3-12,1-14,3-4,6

Definitioner

Benämning:Definition/Beräkning
Resultat per aktieNettoresultat i kronor i relation till genomsnittligt antal aktier, enligt IAS 33.
Räntebärande nettoskuldRäntebärande skulder justerat för leasingskulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Alternativa
nyckeltal:
Definition/BeräkningSyfte
Andelen EVSE av nettoomsättningenFörsäljning av elbilsladdare och tillbehör som andel av
divisionernas totala nettoomsättning
Används för att mäta försäljningen av produkter avsedda för elektrifierade fordon.
BruttoresultatNettoomsättning minskat med kostnad för sålda varor, frakt och tull.Används för att mäta produktlönsamheten.
BruttomarginalBruttoresultat i relation till nettoomsättning.Används för att mäta produktlönsamheten.
EBITARörelseresultat före av- och nedskrivningar på förvärvsrelaterade anläggningstillgångar.Mått på rörelsens underliggande intjänandeförmåga och underlättar jämförelse mellan kvartalen.
Justerad EBITAEBITA före jämförelsestörande poster.Mått på rörelsens underliggande intjänandeförmåga och underlättar jämförelse mellan kvartalen.
Justerad EBITDARörelseresultat enligt resultaträkning, före jämförelsestörande poster samt av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar.Mått rörelsens underliggande intjänandeförmåga och underlättar jämförelse mellan perioderna.
Justerad EBITA-marginalJusterat EBITA i relation till nettoomsättning.Nyckeltalet syftar till att mäta rörelsens lönsamhetsgrad.
Jämförelsestörande posterMed jämförelsestörande poster avses väsentliga intäkts- eller kostnadsposter som redovisas separat på grund av betydelsen av deras karaktär och belopp.Särredovisning av jämförelsestörande poster ökar jämförbarheten av rörelseresultatet över tid.
LTMRullande tolv månader (Last Twelve Months)Mått som visar utfall de senaste tolv
månaderna
Nettoskuld/Justerat EBITDANettoskuld i förhållande till Justerat EBITDA rullande 12 månader.Mått som visar på förmågan att återbetala skulder.
Organisk tillväxtFörändring i nettoomsättning justerad för förvärv/avyttringar samt valutaeffekter.Mått på den egengenererade tillväxten.
OmsättningstillväxtNettoomsättning för den aktuella perioden i förhållande till nettoomsättning för jämförelseperioden.Syftar till att visa nettoomsättningens utveckling.
SegmentsresultatJusterad EBITDA exklusive centrala poster.Mått som visar segmentets intjäningsförmåga.
ValutaeffektJämförelseperiodens genomsnittliga växelkurs multiplicerat
med den aktuella periodens försäljning i lokal valuta
Syftar till att visa tillväxt rensad för
valutaeffekter

BegreppDefinition/BeräkningSyfte
CentralFörsäljningen inom central består av poster som ej kan härledas till något specifik segment. Vidare ingår även koncerngemenamma intäkter och kostnader som ej allokerats till segmenten.Poster som ej är direkt hänförliga till segmenten.