Styrelsens arbete

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organisation och ledning genom att kontinuerligt följa upp verksamheten och den interna kontrollen.

Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst en (1) ledamot och högst tio (10) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör innefattande finansiell rapportering.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Revisionsutskott

Bolaget har ett revisionsutskott bestående av fyra medlemmar: Pernilla Valfridsson (ordförande), Björn Lenander och Ola Carlsson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Revisionsutskottet ska också hålla sig informerade om revisionen av års- och hållbarhetsredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Revisionsutskottet har under 2022 haft 14 möten med specifikation av närvaro i tabell nedan.

Systemet för intern kontroll är även avsett att övervaka att bolagets och koncernens policies, principer och instruktioner efterlevs. Den interna kontrollen omfattar även analys av risker och uppföljning av införlivande av informations- och affärssystem.

Koncernen identifierar, bedömer och hanterar risker baserat på koncernens vision och mål. Riskbedömning av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen, bedömningen presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsen övervakar genom revisionsutskottet den interna kontrollen samt den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och utvärderar rekommendationer till förbättringar. Revisionsutskottet lämnar löpande redogörelse till styrelsen för sitt arbete. Under 2022 har revisionsutskottet utvärderat behovet av en internrevisionsfunktion och kommit fram till att det för närvarande inte finns ett sådant behov kopplat till bolaget och koncernens storlek och struktur samt andra faktorer. Revisionsutskottet lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut.

Ersättningsutskott

Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av tre medlemmar: Jessica Sandström, Michael Forsmark och Johan Menckel.

Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare och har under året haft sju utskottsmöten med specifikation av närvao i tabell nedan.

Ersättningsutskottet lämnar dessutom löpande redogörelse för sitt arbete till styrelsen.

Ersättningsutskottet ska förbereda förslag gällande ersättningar för VD och ledande befattningshavare till styrelsen för beslut. Förslag till nya riktlinjer ska läggas fram åtminstone vart fjärde år för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Intern kontroll

Den interna kontrollen omfat­tar kontroll av bolagets och koncernens organisation, förfarande och stödåtgärder. Målsättningen är att säkerställa att en tillförlitlig och korrekt finansiell rapportering sker, att finansiella rapporter upprättas enligt lag och tillämplig redo­visningssed, att bolagets tillgångar skyddas, samt att andra krav efterlevs. Systemet för intern kontroll är även avsett att övervaka att policyer, principer och instruktioner efter­levs. Den interna kontrollen omfattar även analys av risker och upp­följning av införlivande informations- och affärssystem. Koncernen identifierar, bedömer och hanterar risker baserat på vision och mål. Riskbedömning av strategiska-, compliance-, drift- och finansiella risker utförs årligen av CFO, bedömningen presenteras för revisionsutskottet och styrelsen.

Styrelsen och styrelsens revisionsutskott ansvarar för intern kontroll. Processer för hantering av verksamheten och levererar värde ska fastställas inom verksamhetsledningssystem. CEO ansvarar för processtrukturen inom CTEK.

En egen bedömning av minimikraven i definierade kontroller för identifierade risker för varje affärsprocess ska årligen utföras och rapporteras till revisionsutskottet och styrelsen. CFO ansvarar för självutvärderingsprocessen, vilken underlättas av att den interna kontrollen fungerar. Dessutom utför funktionen för intern kontroll omdömen om riskkontroller och interna system enligt den plan som överenskommits med styrelse och koncernledning.