Års- och hållbarhetsredovisning 2021

CTEK har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2021 på sin webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig här och på https://ctekgroup.com/investerare/rapporter-presentationer/. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

CTEK har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta marcus.korsgren@ctek.com.

Denna information är sådan som CTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 klockan 10:00 CEST.

Ladda ner årsredovisningen nedan: