Delårsrapport Q1: Positiva trender inom både Low Voltage och EVSE

Januari–Mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 201 MSEK (246). Organiskt minskade nettoomsättningen med 19%.
  • Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen minskade till 17% (39) och uppgick till 35 MSEK (96).
  • Bruttomarginalen ökade till 54,0% (44,5).
  • Justerad EBITA uppgick till 19 MSEK (7), motsvarande en marginal om 9,7% (3,0).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8 MSEK (-9) och belastas av jämförelsestörande poster om -7 MSEK (-9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 MSEK (-18) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,01 SEK (-0,35).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 MSEK (36).

”Under årets första kvartal har vi sett en fortsatt positiv kassagenerering som ett resultat av genomförda kostnadsbesparingar och fortsatt fokus på reducering av rörelsekapitalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 MSEK (36), vilket möjliggjorde att vi under kvartalet amorterat vår långfristiga skuld med 100 MSEK. Det starka kassaflödet tillsammans med en fortsatt kostnadskontroll och därmed förbättrad lönsamhet, har lett till en kraftigt minskad skuldsättningsgrad till 2,2x (3,0).”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.

Under kvartalet fortsatte CTEK att se positiva trender inom båda teknologierna Low Voltage och EVSE.

”CTEKs försäljning av Low Voltage (12 & 24-voltsladdare) hade en fortsatt stark utveckling under det första kvartalet. Försäljningen steg till 166 MSEK (150) vilket motsvarar en ökning om 11 procentenheter. Vi ser samtidigt positiva trender inom EVSE-försäljningen i Norden, vilket förbättrat resultatet inom den nybildade divisionen Professional. Detta, tillsammans med vårt ökade business-to-business fokus i den nya divisionsuppdelningen, gör att jag bedömer att vi lämnat den svåraste tiden bakom oss och att vi kommer att se en förbättring under 2024.”, säger Henrik Fagrenius VD och koncernchef för CTEK.   

Idag, den 14 maj 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Henrik Fagrenius och CFO Thom Mathisen, som presenterar rapporten samt svarar på frågor. För ytterligare information besök följande länk: https://financialhearings.com/event/48904

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl 07:45 CEST.

För mer information vänligen kontakta: Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com