Kommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 15 maj 2024

Vid dagens årsstämma i CTEK AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2023 och styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas till aktieägarna.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel, Jessica Sandström och Pernilla Valfridsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Menckel valdes till ny styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 2 160 000 kronor, att fördelas med 800 000 kronor till styrelseordföranden och 272 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver 466 000 kronor som arvode för arbete i styrelseutskotten, att fördelas med 135 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 70 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 55 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 33 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Godkännande av nya ersättningsriktlinjer

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna nya ersättningsriktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och representanter från de tre största ägarna i CTEK per den 31 augusti varje år.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen som tillåter styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska kunna hållas även i Norrköping eller Sundbyberg.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Marcus Korsgren, SVP Strategy & Communication, +46 720 504 246, marcus.korsgren@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 klockan 16:30.