Antal aktier och röster i CTEK

Antalet aktier och röster i CTEK AB (publ) (”CTEK”) har ändrats till följd av att nya aktier har emitterats i den apportemission som beslutades av årsstämman den 12 maj 2022.

Genom apportemissionen har antalet utestående aktier och röster ökat med 690 118 från 49 292 936 till 49 983 054. Aktiekapitalet har ökat med 690 118 kronor, från 49 292 936 kronor till 49 983 054 kronor.

För mer information vänligen kontakta: Niklas Alm, Investor Relations Tel: +46 708 24 40 88 Email: Niklas.Alm@ctek.com Denna information är sådan information som CTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 08:00 CEST.