Delårsrapport Q1: Stark efterfrågan inom EVSE - utmanande omvärldsklimat

Januari–mars 2022

• Nettoomsättningen ökade till 237 MSEK (234). Valutajusterat var tillväxten -3%.

• Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 17% (11).

• Justerad EBITA minskade till 22 MSEK (67), motsvarande en marginal om 9,3% (28,7).

• CTEK inleder ett samarbete med Polarium för att utveckla lösningar för hållbar energilagring för elfordon.

CTEKs nettoomsättning ökade med 1 procent till 237 MSEK under första kvaralet, varav EVSE-försäljningen svarade för 37 MSEK, eller 17 procent. Koncernens justerade EBITA-marginal minskade till 9,3 procent, och har påverkats av störningar i försörjningsledet, högre frakt- och komponentpriser, genomförda investeringar i organisationen samt en förändrad försäljningsmix. För att motverka en rad kostnadsökningar i olika led har CTEK beslutat om fortsatta prisökningar från och med maj.

”CTEK har sett ett fortsatt starkt marknadsklimat under det första kvartalet inom divisionerna Energy & Facilities och Orginial Equipment med en större efterfrågan än möjlighet att leverera till följd av huvudsakligen komponentbrist och produktionsutmaningar. Trots detta ökade Energy & Facilities sin omsättning med närmare 80 procent under kvartalet och tillväxten inom Original Equipment var 14 procent. Inom divisionen Aftermarket, som vänder sig mot slutkonsumentledet, var marknadsaktiviteten generellt sett mer återhållsam efter Rysslands invasion av Ukraina. CTEKs direkta påverkan av invasionen är dock mycket liten med en tidigare marginell försäljning till, och heller ingen egen verksamhet, personal eller andra tillgångar i regionen”, säger Jon Lind, VD och koncernchef, CTEK.

Idag, den 11 maj klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Mathias Sandh, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

För att deltaga eller ytterligare information – https://financialhearings.com/event/44122

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl 07:45 CEST.

För mer information vänligen kontakta: Jon Lind, VD och koncernchef, +46 703 97 23 71, jon.lind@ctek.com Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com