Revisorn granskar årsredovisningen och Hålbarhetsrapporten för bolaget och koncernen och gör en granskning av en av delårsrapporterna.

Revisorn granskar bolaget årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt bolagsordningen ska CTEK ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

Ernst & Young AB har varit revisor för Koncernen sedan 2012 och för koncernens nuvarande moderbolag, CTEK AB, sedan bolagets bildande 2019. Vid årsstämman 2021 omvaldes Ernst & Young AB till bolagets revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Erik Sandström (född 1975) är huvudansvarig revisor. Erik Sandström är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer).

Ernst & Youngs kontorsadress är Hamngatan 26, 111 47 Stockholm.